Wat is arbitrage, bindend advies en raadgevend advies?

Methoden van probleemoplossing. 
Wanneer onderhandelen, bemiddelen en lobbyen niet helpt en een gang naar de rechter als ongeschikt wordt beschouwd, is arbitrage, bindend advies of raadgevend advies een mogelijke oplossing. Zie voordelen  
 
Wat is arbitrage en advies?

Overeenkomst:
Twee of meer partijen kunnen overeenkomen een dispuut of vraag niet aan de rechter maar aan een panel van deskundigen voor te leggen. Dat moet wel schriftelijk.
De procedures voor deze drie methoden - arbitrage, bindend advies en raadgevend advies -  lijken op elkaar (zie ieder van de drie reglementen) zij het dat bij arbitrage (waarvoor ook in de wet regels zijn opgenomen) de regels strikter en daarmee ook minder flexibel zijn. Het college van adviseurs of arbiters hanteert bij deze drie methoden behalve toepasselijke rechtsregels ook redelijkheid en billijkheid bij het afwegen van de diverse belangen.

Verschillen:
-Arbitrage is een geschillenoplossingmethode, die voor een deel ook in de wet is geregeld (zie Arbitragewet 2015, als onderdeel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikelen 1020 t/m 1076). Het betreft een situatie waarbij twee (soms meer) partijen tegenover elkaar staan. Bij arbitrage is het vonnis bindend en nakoming is relatief eenvoudig af te dwingen.
-Bij bindend advies kunnen partijen tegenover elkaar staan, maar het kan ook zijn dat partijen samen een vraag beantwoord willen zien. Een uitspraak is contractueel bindend. Voor het afdwingen van een uitspraak is een aanvullende, meestal korte procedure bij de rechter nodig.
-Vaak zal bij raadgevend advies slechts één partij betrokken zijn. Het gaat dan meestal om een uitleg of verklaring bij een principiële zaak. Een uitspraak is in principe niet bindend. Maar indien die uitspraak een goede kwaliteit heeft en door een gezaghebbende adviseur is gegeven, leert de praktijk dat ook anderen zich veelal bij die uitspraak neerleggen.

Voordelen van arbitrage, bindend advies en raadgevend advies

  1. Deskundige en objectieve arbiters/adviseurs met specifieke (niet alleen juridische) deskundigheid.
  2. Invloed van partijen op de keuze van arbiters/adviseurs.
  3. Flexibele procedure (snelheid).
  4. Communicatie, tijdens het proces*, vindt plaats via een internetmodule op een door Secure Socket Layer (SSL) beveiligd platform. Geautoriseerden kunnen alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord bij hun arbitragemap.
  5. Kosten niet hoger dan bij een “normaal” complex proces.
  6. Het proces is vertrouwelijk; het vonnis is dat ook, behoudens geanonimiseerde publicatie (partijen kunnen overeenkomen daarvan af te zien).
  7. Ontwikkeling van jurisprudentie (bij publicatie).

* Tot nader order zal bij arbitrage middels e-mails gecommuniceerd worden.