Wat is arbitrage, bindend advies en raadgevend advies?

Drie methoden van probleemoplossing buiten de rechter om. 
Wanneer onderhandelen, bemiddelen en lobbyen niet helpt en een gang naar de rechter als ongeschikt wordt beschouwd, bieden arbitrage, bindend advies of raadgevend advies een mogelijke oplossing. Dit zijn beproefde methoden om – door inschakeling van deskundige professionals – problemen of vragen buiten de rechter om (arbitrage en bindend advies) althans aanvankelijk buiten de rechter om (raadgevend advies) tot een oplossing te brengen. Dat kan diverse voordelen opleveren. Zie voordelen  

 

De procedures bij ArbitrArch’s volgens ieder van deze drie methoden, lijken op elkaar (zoals blijkt uit ieder van de drie reglementen) zij het dat bij arbitrage (waarvoor ook in de wet regels zijn opgenomen) de regels strikter en daarmee ook minder flexibel zijn. ArbitrArch’s deskundigen hanteren bij elk van deze drie methoden behalve toepasselijke rechtsregels ook redelijkheid en billijkheid.

 

Een keuze voor één van deze drie methoden pleegt te worden vastgelegd in een daarop gerichte geschillen-clausule. Deze kan reeds zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van een partij.  

 

Partijen die daarvoor kiezen kunnen hun zaak voorleggen aan één of meer van ArbitrArch’s deskundigen. Daartoe dient door één of door beide partijen een aanvraagformulier ArbitrArch te worden ingediend via een waarin het probleem of geschil wordt uiteengezet, een keuze moet worden gemaakt voor één van de drie genoemde methoden en waarin namens iedere partij een voorkeur kan worden uitgesproken voor de te benoemen deskundige(n) die staan vermeld op de lijst met arbiters en adviseurs van ArbitrArch.

 

De procedure is doorgaans simpel, efficiënt en flexibel. De correspondentie en wisseling van schriftelijke standpunten tijdens het proces loopt via een beveiligd online communicatieplat­form. In beginsel treffen partijen en de deskundigen elkaar ook een keer fysiek.

 

Bij arbitrage en bindend advies is de uitspraak bindend. Als een partij zich vervolgens tot de rechter wil wenden zal deze niet beoordelen of hij tot een zelfde beslissing zou zijn gekomen als de arbiter(s) of bindend adviseurs(s): het arbitrale vonnis of het bindend advies kan slechts op beperkte gronden worden vernietigd.

 

Bij arbitrage is het vonnis bindend en nakoming is relatief eenvoudig af te dwingen.-Bij bin­dend advies kunnen partijen tegenover elkaar staan, maar het kan ook zijn dat partijen samen een vraag beantwoord willen zien. De uitspraak is contractueel bindend. Voor het afdwingen van een bindend advies is echter vaak een aanvullende, meestal korte procedure bij de rechter nodig.

 

Een raadgevend advies – de naam zegt het al – is niet bindend en kan op zich zelf niet worden afgedwongen. Een goed gemotiveerd raadgevend advies zal echter veelal vrijwillig worden nagekomen; als toch de rechter wordt ingeschakeld, zal deze dergelijk advies in de regel vol­gen, zoals de rechter ook andere goed gemotiveerde deskundigen-adviezen pleegt over te ne­men. Een raadgevend advies kan ook door slechts één partij worden verlangd, maar het zal meer gezag hebben als er meer dan één partij bij betrokken is geweest. Anders dan bij arbitra­ge en bindend advies, waar dit niet mogelijk is, kan een raadgevend advies ook worden uit­gebracht over kwesties die geheel van publiekrechtelijke aard zijn, bijv. over vergunnings­voorwaarden.

 

De kosten van een proces zijn afhankelijk van de ingewikkeldheid en tijdrovendheid van de zaak. ArbitrArch bemoeit zich niet met de procesgang zelf, maar zal desgewenst in de fase daarvóór partijen informeren.

 

Zie ook Hoe loopt het proces schematisch?

 

Voordelen van arbitrage, bindend advies en raadgevend advies

  1. Deskundige en objectieve arbiters/adviseurs met specifieke (niet alleen juridische) deskundigheid.
  2. Invloed van partijen op de keuze van arbiters/adviseurs.
  3. Flexibele procedure (snelheid).
  4. Communicatie, tijdens het proces*, vindt plaats via een internetmodule op een door Secure Socket Layer (SSL) beveiligd platform. Geautoriseerden kunnen alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord bij hun arbitragemap.
  5. Kosten lager dan bij een “normaal” complex proces.
  6. Het proces is vertrouwelijk; het vonnis is dat ook, behoudens geanonimiseerde publicatie (partijen kunnen overeenkomen daarvan af te zien).
  7. Ontwikkeling van jurisprudentie (bij publicatie).

* Tot nader order zal bij arbitrage middels e-mails gecommuniceerd worden.