Hoe loopt het proces (schematisch)?

1)  Partijen hebben op voorhand of ad hoc gekozen om hun geschil betreffende archeologie te onderwerpen aan arbitrage of bindend dan wel raadgevend advies volgens de regels aan ArbitrArch en hebben eenstemmig een keuze uit één van die drie procesvormen gemaakt.

2)  Door de partijen of één van hen wordt contact gelegd met ArbitrArch (algemeen advies en informatie).

3)  Er wordt door één van de partijen een aanvraag bij ArbitrArch ingediend middels een aanvraagformulier (één formulier voor arbitrage; één ander voor advies).

4)  Iedere partij dient < of: wordt in de gelegenheid gesteld> kenbaar te maken of één arbiter of adviseur dient te worden benoemd dan wel een panel van drie en om een voorkeur kenbaar te maken voor één of meer van de arbiters c.q. adviseurs die staan vermeld op ArbitrArch’s lijst van “arbiters”.

5)  De secretaris van ArbitrArch benoemt de arbiter(s) c.q. adviseur(s) zo veel mogelijk rekening houdend met de wensen van partijen.

6)  ArbitrArch stelt een depot vast (voorschot voor de kosten van ArbitrArch en haar arbiters c.q. adviseurs) dat door de verzoekende partij dient te worden betaald (zie reglementen).

7)  Nadat het depot is betaald, wordt aan partijen informatie inclusief inloggegevens ten aanzien van de internet module verstrekt.

8)  Het proces wordt gevoerd binnen de termijnen die voor de schriftelijke en mondelinge behandeling zijn gesteld (zie reglementen).

9)  Indien ArbitrArch vaststelt dat het ontvangen depot niet toereikend zal zijn om alle kosten  van ArbitrArch en haar arbiters/adviseurs te dekken, kan zij van partijen of één van hen een aanvullend depot verlangen. Zolang een dergelijk aanvullend depot door ArbitrArch niet is ontvangen, behoeft zij het vonnis of advies niet bekend te maken of beschikbaar te stellen.

10) Als het depot toereikend is gebleken, wordt het arbitrale vonnis c.q. het bindend of raadgevend advies via de internet module uitgebracht en daannaast onverwijld op schrift (hard copy) aan partijen ter beschikking gesteld.

11) Bij arbitraal vonnis of advies wordt bepaald voor wiens rekening de kosten van de procedure komen. Tevens kan worden bepaald dat een partij een bijdrage in de kosten van juridische bijstand dient te betalen aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. Bij het raadgevend advies is dit laatste niet aan de orde.